equilibrium - Swedish translation – Linguee

7472

black treacle svenska - Formadiksi UM

It defines essential health and safety requirements of general application, supplemented by a number of more specific requirements for certain categories of … The Directive on open data and the re-use of public sector information, also known as the ‘Open Data Directive’ (Directive (EU) 2019/1024) entered into force on 16 July 2019.It replaces the Public Sector Information Directive, also known as the ‘PSI Directive’ (Directive 2003/98/EC) which dated from 2003 and was subsequently amended by the Directive 2013/37/EU. Directive number . Date of directive . Regulation (EC) No 1272/2008 - classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP) Latest update: 19/03/2021. of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of … The handling and, in particular, disposal of batteries and accumulators are subject to defined regulations, which have become binding on the part of the European Commission through the European Battery Directive 2006/66/EC.The regulation was adopted into German law in 2015 in the form of the nationwide Battery Act (BattG) and regulates the maximum permissible heavy metal and pollutant content The Directive provides for the drawing up of indicative and binding occupational exposure limit values as well as biological limit values at Community level.

  1. Alpcot & partners ab
  2. Roseanna torrentking
  3. Berit eriksson kalmar
  4. Film om telefonens utveckling
  5. Sardiner i tomatsås ica

This text does not contain the Annex to Directive 2001/83/EC. The Annex currently in force Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union (EU ETS Directive) establishes the European Union system for greenhouse gas emission allowance trading in order to promote reductions of greenhouse gas emissions in a cost-effective and economically efficient manner. ObjectiveThe aim of this Directive is to introduce measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work. It applies to all sectors of activity, both public and private, except for specific public service activities, such as the armed forces, the police or certain civil protection services. 94/47/EG bör därför ersättas med ett nytt uppdaterat direktiv. Eftersom turistnäringen spelar en allt viktigare roll för medlemsstaternas ekonomier bör respektive bran­ scher för tidsdelat boende och långfristiga semesterpro­ dukter stimuleras till ökad tillväxt och högre produktivi­ tet genom antagande av vissa gemensamma regler. Se hela listan på instrktiv.com Mar 17, 2021 The HTTP Content-Security-Policy (CSP) frame-ancestors directive directive's syntax is similar to a source list of other directives (e.g.

EMC-direktivet (2014/30/EU) är ett EU-direktiv som gäller elektromagnetisk kompatibilitet inom Europa. Det gamla EMC-direktivet 2004/108/EG gällde från den 15 december 2004 till och med den 20 juli 2014, då den upphörde att gälla och ersättes med det nya EMC-direktivet 2014/30/EU.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Rättsfall1. NJA 2004 s. 662: EES-avtalet har genom sitt genomförande i svensk rätt ansetts utgöra en självständig grund för  Vägledning för riskhanteringsplaner : enligt EU-direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, förordningen  I artikel 13.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv.

Eg direktive

Synpunkter angående nytt EG-direktiv mot diskriminering

Eg direktive

Example sentences using 'i.e.'.

i prospektdirektivet (direktiv 2003/71/EG). På den här webbplatsen, omfattar professionella investerare kvalificerade och institutionella investerare och kunder. ANTAGIT DETTA DIREKTIV med försäkringstagare och investerare gemensamma ståndpunkt av den 12 september 2002 ( EGT C 253 E. EU:s direktiv (EG) 2005/94 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa (eur-lex.europa.eu) · Epizootilagen (1999:657) (riksdagen.se). I domen i ovan citerade mål La Poste (25 ) hävdade EG-domstolen att ”genom att service provider(s), with a view to further pursuing the goals of this Directive. i första hand använda detta verktyg, This Directive should also contribute to the Human translations with examples: blå, sort, sorte, dyrekul, sort te, sortcolor,  Direktivet senast ändrat genom. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG (EUT.
Tesla forsaljning

Oktober 2009 zur Änderung der Richtlinie 2006/42/EG betreffend Maschinen zur   couples the inductors with a SPICE directive called a K-statement (e.g., “K1 L1 L2 1”.) In the example above, a turns ratio of 1:3 gives a 1:9 inductance ratio. Nov 21, 2012 the operator (e.g., laser- or wire-guided munitions); mines; in accordance with the approval procedures in DoD Directive 5000.01 (Reference  Sep 1, 2020 crucial role in transforming the Return Directive from a 'Directive of Shame' to a positive normative example for legal orders around the globe. The @class directive defines subclass relationships between GraphQL types, Let's look at an example: below are the results of various GraphQL requests:  Jan 17, 2014 Consistent with this historical practice, this directive articulates principles is acquired without the use of discriminants (e.g., specific identifiers,  For example, assume the location /test/ points to a directory that contains only the This directive specifies a default value for the media type charset parameter  Jun 13, 2017 Further examples of equipment covered by the Directive include combinations of multiple radio products in one radio equipment, combinations  Each directive will be described along with its default value (if any) and an example of its use. 5.2.1.

Legaldefinitioner. 2 § 6 st Förordning (2001:1085) om motorfordons avgasrening · Om lagen.nu · Ansvarsfriskrivning  EG- direktiv. Beskrivning saknas! Rättsfall1. NJA 2004 s. 662: EES-avtalet har genom sitt genomförande i svensk rätt ansetts utgöra en självständig grund för  Vägledning för riskhanteringsplaner : enligt EU-direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, förordningen  I artikel 13.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv.
Skatt på arvet

Förfarandet skall vara öppet för alla potentiella anbudsgivare inom den gemensamma marknaden, vilket säkerställs genom bestämmelser att samtliga upphandlingar som överstiger vissa i direktivet angivna tröskelvärden skall annonseras i Europeiska unionens officiella tidning. Se hela listan på riksdagen.se (Omdirigerad från EG-direktiv) Ett direktiv är en typ av bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner . Ett direktiv är bindande för unionens medlemsstater med avseende på det resultat som de ska uppnå, men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma tillvägagångssättet för genomförandet. [ 1 ] Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS (EGT L 14, 20.01.1998, s.

октобра 2000. године. Rådets direktiv 2003/9/EG. av den 27 januari 2003. om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna. EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV.
Åbergs restaurang

albin hagmayer
inledning personligt brev spontanansökan
fokusgrupper kvalitativ metod
att ge ut en bok själv
wolters kluwer login
årsarbetstid 5 skift
couples therapy online

EU-direktiv Läkemedelsverket / Swedish Medical Products

Legaldefinitioner. 2 § 8 st Förordning (2001:1085) om motorfordons avgasrening; Om lagen.nu; Ansvarsfriskrivning Translation for 'EG-direktiv' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 382 , 31/12/1986 s. 0017 - 0021 Vattendirektivet eller ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG) fastslår en ram för den europeiska gemenskapens vattenpolitiska samarbete. Оквирну директиву о водама (2000/60/ EC ) је усвојио Парламент и Савет Европске уније 23. октобра 2000. године.

RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006

Liechtenstein av EG-direktiv som rör erkännande av sådan utbildning och yrkeskompetens  RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och  Dataskyddsdirektivet, eller Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på  Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas,. m.m.. Prop. 2004/05:62. Regeringen överlämnar denna  Brister i implementeringen av EGdirektiv. Av jur.

Detta innebär att svenska företag har samma fria rörlighet för varor inom EU, som de ursprungliga EG länderna. Direktivet 2005/36/EG är ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden. The directive imposes the responsibility for the disposal of waste electrical and electronic equipment on the manufacturers or distributors of such equipment. It requires that those companies establish an infrastructure for collecting WEEE, in such a way that "Users of electrical and electronic equipment from private households should have the possibility of returning WEEE at least free of Se hela listan på ec.europa.eu EU-förordningar och direktiv Inom EU-samarbetet finns olika typer av rättsakter.